Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

diffusedmind
Wciąż dręczyła się pytaniem, co nie tak było z jej życiem, że wszystko szło inaczej, niż powinno.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka
1540 a5f6

a-bstracto:

So many notes ._.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viavertheer vertheer
diffusedmind
8371 c9e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
diffusedmindhow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viavertheer vertheer
diffusedmind
4277 f6ac 500
Reposted fromfungi fungi viavertheer vertheer
diffusedmind
diffusedmind
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viavertheer vertheer
diffusedmind
8316 961a
diffusedmind
diffusedmind
diffusedmind
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
diffusedmind
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
diffusedmind
Reposted frompffft pffft viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viacherrycokee cherrycokee
diffusedmind
diffusedmind
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl